Kosmiczna przygoda

STEAM – pod wspólnym niebem w Krzyżowej

Co może ułatwić młodym ludziom poruszanie się w stale zmieniającym się świecie pełnym nowych technologii?

– Wiedza z zakresu STEAM (science, technology, engineering, art and mathematics) i międzynarodowe doświadczenia. Nauka poprzez dociekanie, odkrywanie, bujanie w obłokach przy rozgwieżdżonym niebie, pozwalają młodzieży lepiej zrozumieć współczesny świat i kształtować świat przyszłości.

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży Fundacji „Krzyżowa” zaprasza istniejące partnerstwa szkół z Polski i Niemiec (oraz kraju trzeciego) do wzięcia udziału w niepowtarzalnej kosmicznej przygodzie – międzynarodowej wymianie młodzieży poświęconej astronomii.

Maksymalna liczba młodzieży razem ze wszystkich krajów – 30 osób

Minimalny czas trwania – 6 dni programu

Przykładowe elementy programu:

 • Warsztaty integracyjne – nikt nie leci w kosmos sam,
 • Warsztaty – wstęp do nauki o kosmosie: budowa układu słonecznego, planety, ziemia, planety pozasłoneczne, słońce, gwiazdy, galaktyki, obiekty nocnego nieba, zjawiska astronomiczne, gwiazdozbiory i ich rozpoznawanie na niebie,
 • Warsztaty praktyczne – teleskop: budowa, obsługa, obserwacje, konserwacja,
 • Obserwacje nieba nocą,
 • Obserwacje słońca,
 • Stellarium – obsługa bezpłatnego komputerowego planetarium, wykorzystywanie materiałów, portali, programów internetowych do poszerzania wiedzy,
 • Sesja astro-filozofii,
 • Warsztat: polskie i niemieckie dziedzictwo astronomiczne,
 • Sesja dla nauczycieli/lek- możliwości współpracy międzynarodowej i korzystania z obserwatoriów astronomicznych na świecie, uczestnictwo w projektach badawczych typu „citizen science projects” (obywatelskie projekty naukowe)

Jeśli jesteś zainteresowany/a, aby młodzież z Twojej szkoły wzięła udział w kosmicznej przygodzie w Krzyżowej, skontaktuj się z nami : anna.kudarewska@krzyzowa.org.pl

oraz podwspolnymniebem@gmail.com

Program wymiany może być dofinansowany ze środków Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

STEAM – unter dem gemeinsamen Himmel in Kreisau

Was kann es jungen Menschen erleichtern, sich in einer sich ständig verändernden Welt voller neuer Technologien zu bewegen?- STEAM-Wissen (science, technology, engineering, art and mathematics) und internationale Erfahrungen. Das Lernen durch Recherche, Entdeckung und das Erkunden des Sternenhimmels ermöglichen es den Jugendlichen, die moderne Welt besser zu verstehen und die Zukunft zu gestalten.
Die Jugendbegegnungsstätte Krzyżowa lädt bestehende Partnerschaften von Schulen aus Polen und Deutschland (und einem Drittland) ein, an einem einzigartigen Weltraumabenteuer teilzunehmen – einem internationalen Jugendaustausch, der sich der Astronomie widmet.

Maximale Anzahl Jugendlicher aus allen Ländern zusammen – 30 Personen
Mindestdauer – 6 volle Tage Programm

Beispielprogramm:

 • Integrationsworkshops – niemand fliegt allein in den Weltraum,
 • Workshops – eine Einführung in die Wissenschaft des Kosmos: Aufbau des Sonnensystems, Planeten, Erde, extrasolare Planeten, Sonne, Sterne, Galaxien, Objekte des Nachthimmels, astronomische Phänomene, Sternbilder und deren Erkennung am Himmel,
 • Praktische Workshops – Teleskop: Bau, Betrieb, Beobachtung, Wartung,
 • Beobachtungen am Sternenhimmel,
 • Beobachtungen der Sonne,
 • Stellarium – Betrieb eines kostenlosen Computerplanetariums, Nutzung von Materialien, Portalen, Internetprogrammen zur Erweiterung des Wissens,
 • Sitzung zur Astro-Philosophie,
 • Workshop: Polnisches und deutsches astronomisches Erbe – Legenden über den Himmel,
 • Sitzung für Lehrer_innen – Möglichkeiten der internationalen Zusammenarbeit und Nutzung von astronomischen Observatorien in der Welt, Teilnahme an Forschungsprojekten wie „citizen science projects”. (Bürgerforschungsprojekte)

Wenn Sie daran interessiert sind, dass Jugendliche aus Ihrer Schule an einem Weltraumabenteuer in Krzyżowa teilnehmen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, um einen Termin zu vereinbaren: anna.kudarewska@krzyzowa.org.pl

podwspolnymniebem@gmail.com

Das Austauschprogramm kann von der Deutsch-Polnisches Jugendwerk mitfinanziert werden.